[Dart] รวมคำสั่งดีๆ เอาไว้ใช้กับ List

ในบทความที่เรา เราแนะนำการใช้งาน List ไปแล้ว ในบทความนี้จะมาพูดกันต่อถึงเมธอดที่ควรรู้สำหรับการใช้งาน List ให้ดี/ง่ายยิ่งขึ้นกัน

แต่ก่อนอื่น เราจะอธิบายคำศัพท์ที่จะใช้ในบทความนี้ซะก่อน

Immutable vs Mutable

เมธอดของ List แต่ละตัวมีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนกัน โดยจะแบ่งเป็น

 • Immutable - คำสั่งประเภทนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง List (แต่ให้ผลลัพธ์ผ่านการ return)
 • Mutable - คำสั่งประเภทนี้จะเปลี่ยนค่าของ List ตรงๆ

ซึ่งในบทความนี้จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ 😤 Immutable | 😱 Mutable

Result Type

เมธอดแต่ละตัวมีการตอบผลลัพธ์ (return) กลับมาไม่เหมือนกัน แต่แบ่งได้เป็นประมาณนี้

 • List - ตอบกลับมาเป็น List เหมือนเดิม
 • Iterable - ตอบกลับเป็น Iterable (เป็นโครงสร้างแบบ abstract คือสามารถเอามาวนลูปเพื่อขอค่าทีละตัวได้ ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานแบบ lazy นั่นคือถ้ายังไม่มีการเรียกใช้จะไม่ทำงาน ต่างจาก List ที่ทำงานทันที)
 • Scala - ตอบกลับมาเป็นค่าชนิดอื่นเลย เช่น int, bool, String
 • void - ไม่ตอบค่าอะไรกลับมาเลย

ซึ่งในบทความนี้จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ 🍇 List | 🍒 Iterable | 🍐 Scala | 🥚 void

หมวดการสร้าง

generate()

😤 Immutable | 🍇 List

ใช้สำหรับการสร้างลิสต์ขึ้นมาโดยกำหนดจำนวน item ที่ต้องการ แล้วเราต้องกำหนด function สำหรับสร้าง item ขึ้นมา โดยสิ่งที่เราจะได้คือ index

List<int> list = List<int>.generate(10, (i) => i + 1);
// List [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

List Comprehension

😤 Immutable | 🍇 List

ซึ่งแทนที่จะใช้ .generate() เราสามารถสร้างลิสต์โดยใช้การวน for แทนก็ได้

List<int> list = [ for(var i=0; i<10; i++) i + 1 ];
// List [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

หมวดการคัดลอก/เพิ่ม/ลบ

form(), of()

😤 Immutable | 🍇 List

เป็น 2 คำสั่งที่ใช้สร้างลิสต์จากลิสต์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยนั่นคือถ้าเราสั่งด้วย from ผลที่ได้จะเป็นไทป์แบบ dynamic แต่ถ้าใช้ of ผลที่ได้จะได้ไทป์ของลิสต์ต้นฉบับมาด้วย

var list1 = new List.from(<int>[1, 2, 3]); 
// list1 is List<dynamic>
var list2 = new List.of(<int>[1, 2, 3]); 
// list2 is List<int>

List<String> list3 = new List.from(<int>[1, 2, 3]); 
// Ok until runtime.
List<String> list4 = new List.of(<int>[1, 2, 3]); 
// Compile Time Error!

add(), addAll()

😱 Mutable | 🥚 void

ใช้เพื่อเพิ่ม item ลงไปในลิสต์ โดยใช้ add สำหรับเพิ่ม item แบบทีละตัวและใช้ addAll สำหรับการเพิ่มหลายๆ ตัวในรูปแบบของ List หรือ Iterable

List<int> list1 = [1, 2, 3];
list1.add(4);
// list1 is [1, 2, 3, 4]

List<int> list2 = [1, 2, 3];
list2.addAll([4, 5]);
// list2 is [1, 2, 3, 4, 5]

followedBy()

😤 Immutable | 🍒 Iterable

เป็นการสร้างลิสต์ตัวใหม่โดยเอาลิสต์อีกตัวมาต่อกัน แต่จะไม่ใช่การ add หรือ addAll ที่เพิ่ม item เข้าไปในลิสต์ แต่เป็นการสร้างลิสต์ตัวใหม่ออกมาแทน

List<int> list1 = [1, 2, 3];
Iterable<int> list2 = list1.followedBy([4, 5]);

//list1 is List [1, 2, 3]
//list2 is Iterable (1, 2, 3, 4, 5)

แต่ใน Dart การต่อ List สามารถใช้การ + หรือ ... (spread operator) แทนได้

List<int> list1 = [1, 2, 3];
List<int> list2 = list1 + [4, 5];
//list1 is [1, 2, 3]
//list2 is [1, 2, 3, 4, 5]

List<int> list3 = [1, 2, 3];
List<int> list4 = [...list1, ...[4, 5], 6];
//list3: [1, 2, 3]
//list4: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

หมวด map/filter/reduce

forEach()

😤 Immutable | 🥚 void

ใช้ในการวนลูป item ทุกตัวในลิสต์ในรูปแบบการสร้างฟังก์ชันขึ้นมา (ซึ่งมาผลเทียบกับการวน for แบบธรรมดานั่นแหละ)

var list = [1, 2, 3];
list.forEach((item) => print(item));

// เขียนแบบใช้ลูป
var list = [1, 2, 3];
for(var item in list){
  print(item);
}

map()

😤 Immutable| 🍒 Iterable

ใช้ในการแปลง item ทุกค่าในลิสต์ให้กลายเป็นอีกค่าหนึ่งด้วยวิธีการเดียวกันทั้งหมด โดยสร้างฟังก์ชันขึ้นมา

เช่น ในตัวอย่างข้างล่าง เราต้องการคูณเลขทุกตัวในลิสต์ด้วย 10 ก็ให้สร้าง (x) => x * 10 ฟังก์ชันที่รับตัวเลขเข้าไปหนึ่งตัวแล้วตอบค่านั้นเอาไปคูณด้วย 10 กลับมา

List<int> num1 = [1, 2, 3, 4, 5];

Iterable<int> num2 = num1.map((x) => x * 10);

List<int> num3 = num1.map((x) => x * 10).toList();

// num2 is Iterable (10, 20, 30, 40, 50)
// num3 is List [10, 20, 30, 40, 50]

// เขียนแบบใช้ลูป
List<int> num2 = <int>[];
for(var x in num1){
  num2.add(x * 10);
}

ข้อควรระวังคือ map รีเทิร์นค่ากลับมาเป็น Iterable ไม่ใช่ List ดังนั้นถ้าเราต้องการผลลัพธ์เป็นลิสต์เหมือนเดิมจะต้องสั่ง toList() อีกที

where() (หรือ filter)

😤 Immutable | 🍒 Iterable

ฟังก์ชัน where หรือในภาษาอื่นมักจะเรียกว่า filter มีไว้ทำการเลือกเฉพาะ item ที่ตรงกับเงื่อนไข โดยจะต้องสร้างฟังก์ชันประเภท predicate หรือฟังก์ชันที่ตอบค่าเป็น bool (true = เลือกไอเทมนี้, false = ไม่เอาไอเทมนี้)

เช่นหากเราต้องการเลือกเฉพาะตัวเลขที่เป็นเลขคู่ ก็ต้องสร้าง predicate function แบบนี้ (x) => x % 2 == 0

List<int> num1 = [1, 2, 3, 4, 5];

Iterable<int> num2 = num1.where((x) => x % 2 == 0);

List<int> num3 = num1.where((x) => x % 2 == 0).toList();

// num2 is Iterable (2, 4)
// num3 is List [2, 4]

// เขียนแบบใช้ลูป
var num1 = [1, 2, 3, 4, 5];
var num2 = <int>[];
for(var x in num1){
  if(x % 2 == 0){
    num2.add(x);
  }
}

เช่นเดียวกับ map คือ where รีเทิร์นค่ากลับเป็น Iterable

ส่วนกลับของ where คือ removeWhere ซึ่งจะลบตัวที่ตรงกับ predicate ทิ้งออกไปแทน

ข้อควรระวังคือ removeWhere เป็น Mutable นะ!

firstWhere() และ singleWhere()

😤 Immutable | 🍐 Scala

นอกจากนี้ ภาษาDartยังมีฟังก์ชันสำหรับเลือกค่าที่ตรงเงื่อนไขอีก 2 ตัวคือ firstWhere และ singleWhere ซึ่งจะตอบตัวเลขที่ตรงเงื่อนไขกลับมาแค่ตัวเดียวเท่านั้น

ข้อแตกต่างระหว่าง firstWhere และ singleWhere คือการใช้ singleWhere จะต้องมีค่านั้นเพียงตัวเดียวเท่านั้น ถ้ามีตัวที่ตรงกับเงื่อนไขหลายตัวจะเจอ Error: Bad state: Too many elements

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
int num = num1.firstWhere(
  (x) => x % 2 == 0,
  orElse: () => null
);

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
int num = num1.singleWhere(
  (x) => x % 2 == 0,
  orElse: () => null
);

reduce(), fold()

😤 Immutable | 🍐 Scala
reduce จะใช้ในกรณีที่เราต้องการรวม item ทุกตัวในลิสต์ให้ออกมาเป็นค่าใหม่ค่าเดียวเท่านั้นด้วยวิธีการอะไรบางอย่าง ซึ่งเราต้องเขียนขึ้นมาด้วยฟังก์ชันที่เรียกว่า combine

เช่นหากเราต้องการเอา item ทุกตัวในลิสต์มา + กัน ให้เขียน combine function ว่า (x, y) => x + y นั่นคือหากเรามีตัวเลขสองตัว ให้เอาสองตัวนั้นมาบวกกัน

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
int num = list.reduce((x, y) => x + y);

// num is 1 + 2 + 3 + 4 + 5
// num is 15

// เขียนแบบใช้ลูป
int num = list.first;
for(var x in list.skip(1)){
  num += x;
}

แต่สังเกตดูว่ามันจะเท่ากับการเขียนลูป โดย accumulator (หมายถึงตัวแปรที่เอาไว้สะสมค่า ในกรณีนี้คือ num) จะต้องเริ่มต้นที่ item ตัวแรกเป็นตัวตั้ง แต่ถ้าเราต้องการกำหนดค่าเริ่มต้นเอง เราสามารถเขียนแบบนี้ได้

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
int num = [100, ...list].reduce((x, y) => x + y);
// num is 100+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

แต่ก็อย่างที่เห็นค่ามันไม่สวยเลย! ในเคสนี้เราสามารถเปลี่ยนจาก reduce ไปใช้ fold แทนได้ แบบนี้

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
int num = list.fold(100, (x, y) => x + y);
// num is 100+ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

ลองมาดูตัวอย่างกันอีก

เช่นเราต้องการหาค่าที่มากที่สุดในลิสต์เราอาจจะเขียน combine แบบนี้

import 'dart:math';

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
int maxNum = list.reduce((x, y) => max(x, y));

และไม่จำเป็นจะต้องใช้กับลิสต์ของ int เท่านั้น สามารถเอาไปแอพพลายใช้งานกับ String ก็ยังได้ เช่นต้องการจะเชื่อมสตริง (concat) เข้าด้วยกันด้วย - ก็เขียนแบบนี้ได้

List<String> list = ['A', 'B', 'C'];
String str = list.reduce((x, y) => '$x-$y');
// str is "A-B-C"

หมวด Utility

length, isEmpty

🍐 Scala

length ใช้เพื่อเช็กว่าตอนนี้ในลิสต์มี item อยู่กี่ตัว ส่วน isEmpty ใช้เช็กว่าตอนนี้ item ในลิสต์ไม่มีเลยใช่หรือไม่

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
print(list.length);   // 5
print(list.isEmpty);  // false

sublist(), getRange()

😤 Immutable |
sublist() = 🍇 List, getRange() = 🍒 Iterable

ใช้สำหรับตัดลิสต์ย่อยออกมาโดยเราต้องกำหนด index ที่เริ่มและจบ (start, end) ข้อควรระวังคือ end จะไม่ถูกรวมอยู่ในคำตอบด้วย

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
list.sublist(1, 3);   // [2, 3]
list.getRange(1, 3);  // (2, 3)

first, last

🍐 Scala

ใช้ขอ item ตัวแรกสุดและตัวท้ายสุดของลิสต์ มีค่าเท่ากับ list[0] และ list[list.length - 1]

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
print(list.first);   // 1
print(list.last);    // 5

take(), skip(), takeWhile(), skipWhile()

😤 Immutable | 🍒 Iterable

คล้ายกับ getRange แต่เป็นการเลือก/ข้ามจาก head หรือหัวแถวของลิสต์แทน

สำหรับ takeWhile กับ skipWhile จะเป็นการสร้างฟังก์ชันเงื่อนไขขึ้นมาเช็กแทน

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];

li.take(2) // (1, 2)
li.skip(2) // (3, 4, 5)

li.takeWhile((x) => x < 3) // (1, 2)
li.skipWhile((x) => x < 3) // (3, 4, 5)

contains(), any(), every()

🍐 Scala

ใช้สำหรับหาว่ามี item ที่ต้องการหรือไม่

สำหรับ any (ข้อแค่ตรงเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ตัว) และ every (ไอเทมทุกตัวในลิสต์จะต้องตรงเงื่อนไขทั้งหมด) จะต้องสร้างฟังก์ชัน test ขึ้นมา

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];

list.contains(3);        // true
list.any((x) => x % 2 == 0);  // true
list.every((x) => x % 2 == 0); // false

sort()

😱 Mutable | 🥚 void

ใช้สำหรับเรียงข้อมูลในลิสต์

List<int> list = [4, 2, 1, 5, 3];
list.sort();

// list is [1, 2, 3, 4, 5]

ในกรณีที่ต้องการเรียงแบบอื่นเช่น descending list หรือลิสต์ที่เรียงจาก มาก -> น้อย แทนหรือต้องการ sort ลิสต์ของ object ที่ไม่ใช่ Primitive Type เราจะต้องสร้างฟังก์ชัน comparator ขึ้นมา โดยให้ยึดหลักการว่า ตัวแรก-ตัวที่สองเสมอ เช่น

List<int> list = [4, 2, 1, 5, 3];
list.sort((first, second) => -(first-second));
// นำมาลบกัน แต่ใส่ค่า - เอาไว้เพื่อให้เรียงจากมากไปน้อยแทน

class Score{
  int point;
  People(this.point);
}
var list = [Score(20), Score(5), Score(10))];
list.sort((first, second) => first.point - second.point);

shuffle()

😱 Mutable | 🥚 void

เมื่อมีการสั่งให้เรียงข้อมูลด้วย sort แล้วก็ต้องมีคำสั่งที่เป็นส่วนกลับกัน นั่นคือ shuffle หรือการสลับตำแหน่งลิสต์แบบ random (คล้ายสับกองการ์ดให้เรียงแบบมั่วๆ นั่นแหละ)

ซึ่งการสั่ง shuffle แต่ละครั้งก็จะให้ผลออกมาไม่เหมือนกัน เพราะมัน random นะ

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];

list.shuffle();
// list is [4, 2, 1, 5, 3]

list.shuffle(); 
// call again!
// list is [3, 4, 5, 2, 1]

แต่ถ้าอยากให้ผลการสลับออกมาเหมือนเดิมเราสามารถใส่ seed ซึ่งเป็นอ็อบเจก Random ลงไปได้ โดยถ้า seed เป็นเลขเดิมจะได้ผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิม

import 'dart:math';

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];

list.shuffle(Random(100));
// list is [2, 5, 1, 3, 4]

list.shuffle(Random(100));
// call again!
// list is [2, 5, 1, 3, 4] same result!

reversed

😤 Immutable | 🍒 Iterable

คำสั่งสำหรับสร้างลิสต์ตัวใหม่ที่กลับหัว item ทั้งหมดแทน

List<int> list = [1, 2, 3, 4, 5];
var re = list.reversed;

// list is List [1, 2, 3, 4, 5]
// re is Iterable [5, 4, 3, 2, 1]
Total Page Visits: 1375 - Today Page Visits: 3
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Recent Post

วิธีแก้ ส่งเมลเข้า Junk mail ด้วย WP Mail SMTP by WPForms

วิวิธีแก้ ส่งเมลเข้า Junk mail ด้วย WP Mail SMTP by WPForms เว็บไซต์ WordPress ของคุณมีปัญหากับการส่งอีเมลหรือไม่? บทความจะช่วยให้การส่งอีเมลจากเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย ช่วยให้อีเมลของคุณไปถึงกล่องจดหมายปลายทางได้ถูกต้อง ด้วยปลั๊กอิน WP Mail SMTP แก้ไขความสามารถในการส่งอีเมลของคุณโดยกำหนดค่า WordPress ใหม่เพื่อใช้ผู้ให้บริการ SMTP ที่เหมาะสมเมื่อส่งอีเมล โหลด WP Mail SMTP โหลดที่ https://wordpress.org/plugins/wp-mail-smtp/

UX UI Design เบื้องต้น Section 2 “เจาะลึก UX Design”

จากใน Section ที่แล้ว เราได้รู้พื้นฐานต่างๆของ UX UI Design ไปแล้ว ใน Section นี้ เราจะมาเริ่มทำความเข้าใจ และเจาะลึกลงไปกับ UX Design ให้มากขึ้น หัวข้อการเรียนรู้ UX Design การออกแบบประสบการณ์ เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในการออกแบบ การรับรู้เป้าหมายและการเรียนรู้จากผู้ใช้งาน ทำให้เรากำหนดทิศทางของการออกแบบได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดการประทับใจ เกิดความสนใจ และเกิดการพอใจในการใช้งานได้ โดยจะเรียนรู้ทั้งหมดดังนี้ กระบวนการ Design Thinking

วิธีการเพิ่ม Chat Facebook บนเว็บ WordPress

วิธีสร้างปุ่ม Facebook Chat บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน The Official Facebook Chat Plugin Facebook Chat Plugin เป็นปลั๊กอินฟรีและใช้งานง่าย เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าบนเว็บไซต์ของคุณ เพียงไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถ สร้างปุ่ม Facebook Chat บนเว็บไซต์ของคุณได้ ช่วยให้ลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงคุณในขณะดูเว็บไซต์ และข้อความของคุณสามารถดำเนินการต่อได้ในแอป Messenger facebook อีกด้วย โหลด The Official Facebook

ปี2020, จริงๆ เราไม่ต้องใช้ jQuery แล้วก็ได้นะ

jQuery เป็นหนึ่งใน JavaScript Library ที่โด่งดังมาก (เมื่อ 10 ปีที่แล้ว) เรียกว่าในยุคนั้นแทบจะทุกเว็บจะต้องมีการติดตั้ง jQuery เอาไว้อย่างแน่นอน แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เบราเซอร์ใหม่ๆ ไม่มีปัญหาการรัน JavaScript ตั้งแต่ ES6 ขึ้นไปแล้ว การใช้งาน jQuery จึงลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็มีบางโปรเจคเหมือนกัน ที่เราต้องเข้าไปแก้โค้ดเก่าๆ ซึ่งเขียนด้วย jQuery เอาไว้ ในบทความนี้จะมาเปรียบเทียบว่าทุกวันนี้เราสามารถแปลง jQuery ให้กลายเป็น Vanilla

Vue3 มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

Vue 3 เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เรามาดูกันดีกว่า เขียนใหม่ด้วย TypeScript ภาษา JavaScript นั้นไม่มี Type ของตัวแปรทำให้เวลาเขียนโปรแกรมมีโอกาสเกิดข้อผิลพลาดเยอะ ดังนั้นการเขียนงานโปรเจคใหญ่ๆ คนเลยนิยมเปลี่ยนไปใช้ TypeScript แทน (ถ้ายังไม่รู้จัก TypeScript อ่านต่อได้ที่นี่) สำหรับ Vue 3.0 นี้ก็เป็นการเขียนใหม่ด้วย TypeScript แทน แต่เวลาเราเอามาใช้งาน เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบ JavaScript ตามปกติ

สอนใช้ TypeScript ในโปรเจค Node.js + Express

Node.js กับ TypeScript Node.js เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์คยอดนิยมสำหรับเขียนโปรแกรมฝั่ง Backend แต่เพราะมันสร้างมาตั้งแต่ปี 2009 ยุคที่ JavaScript ยังเป็นเวอร์ชัน ES5 อยู่เลย โดยดีฟอลต์แล้ว Node.js เลยไม่ซัพพอร์ท TypeScript เลย ไม่เหมือนกับ Deno ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาโดยซัพพอร์ท TypeScript เป็นค่า default ตั้งแต่แรก เพื่อชีวิตที่ดีกว่า มาเซ็ตโปรเจค Node.js + Express

UX UI Design เบื้องต้น Section 1 “พื้นฐาน UX UI”

จากที่เราได้รู้จักโลกของ UX UI ไปใน Section ที่แล้ว ใน Section นี้ เราจะมาเข้าใจให้ลึกขึ้นอีกนิด สำหรับ UX UI Design โดยมีคำกล่าวสั้นๆว่า UX คือ นามธรรม UI คือ รูปธรรม และในพื้นฐานแรก ที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้คือ UI Design เคลียร์กันชัดๆ UI Design คืออะไร? นิยามของ

ทำยังไง? อยากให้ JavaScript เรียกฟังก์ชันในภาษา PHP เขียนโค้ดยังไงนะ

หนึ่งในคำถามที่เว็บโปรแกรมเมอร์มือใหม่ถามกันเยอะมากจนน่าจัดเก็บไว้เป็น FAQ เลยก็คือ "จะทำยังไงให้เราเรียกใช้ฟังก์ชันภาษา PHP จากสคริป JavaScript ได้" เช่นแบบนี้... <button onclick="<?php functionInPhp1(); ?>"> คลิกฉันสิ! </button> หรือแบบนี้... function functionInJs(){ let x = <?php functionInPhp2(); ?> } คำตอบคือ ด้วยการทำงานของเว็บที่ทำงานบนโปรโตคอล http นั้น...มันทำไม่ได้!! (แต่มีวิธีแก้

[How To] การติดตั้ง Google Maps for Flutter เบื้องต้น

วันนี้ผมจะมาแนะนำและวิธีการใช้งานเบื้องต้นของ plugin ที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า "Google Maps for Flutter" โดย plugin ตัวนี้จะให้ Google Maps ที่เป็น Widget มาให้เราได้เปิดใช้งานแผนที่ของกูเกิ้ล ขั้นตอนการติดตั้ง อันดับแรก เราต้องทำการขอ API Key ที่ลิ้งค์ https://cloud.google.com/maps-platform/ เมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วให้เข้าไปที่ Console (ตรงขวามุมบนของหน้าจอ) สร้าง Project ของเราขึ้นมาก่อน เมื่อทำการสร้างเสร็จแล้วให้เปิดแท็บด้านขวามือ แล้วเลือกเมนูที่ชื่อว่า

UX UI Design เบื้องต้น Section 0 “โลกของ UX UI”

หากเปรียบเทียบการออกแบบ UX UI เป็นประตู ดังนั้น Designer คือผู้ที่ต้องแก้ไขปัญหา เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ ไม่ใช่คำนึงแค่ความสวยงามเท่านั้น โดยใน Sec.0 นี้ เราจะมองภาพง่ายๆแบบใกล้ตัว เช่น การออกแบบประตู ซึ่งการออกแบบ เราจะมีพื้นฐานด้วยกัน 4 อย่าง ดังนี้ พื้นฐานการออกแบบมี 4 อย่าง คือ การออกแบบหน้าตา (User Interface Design) :: หน้าตาของประตู

วิธีสร้างปุ่ม Login Facebook บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Nextend Social Login Plugin

วิธีสร้างปุ่ม Login Facebook บน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Nextend Social Login Plugin WordPress คือ เว็บไซต์สำเร็จรูป ที่สามารถสร้างและจัดการเนื้อหาได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ข่าวสาร หรือร้านค้าขายของออนไลน์ของตัวเองได้เลย เพราะมีระบบการจัดการข้อมูล และยังมีปลั๊กอินมากมาย ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ต้องยอมรับว่าการ Login ด้วย Social นั้นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานไปแล้วสำหรับเว็บไซต์ปัจจุบันนี้ เพราะไม่ต้องเสียเวลากรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ ที่บางเว็บก็ต้องกรอกข้อมูลเยอะมาก จะดีกว่ามัย ถ้าเเว็บของเราสามารถ Login

สอนวิธีเซ็ตโปรเจค TypeScript / มาใส่ไทป์ให้ JavaScript เพื่อลดความผิดพลาดในการเขียนโค้ดกันดีกว่า

ภาษา JavaScript นั้นเป็นภาษาที่เริ่มเขียนได้ไม่ยาก ยิ่งถ้าใครเขียนภาษาสาย Structure/OOP เช่น C/C++, C#, Java มาก่อน อาจจะชอบในความเป็น Dynamic Type เราสร้างตัวแปรแล้วเก็บค่าอะไรก็ได้ ทำให้มีความคล่องตัวในการเขียนมากๆ ก่อนที่พอเขียนไปเรื่อยๆ เราจะพบความแปลกของมัน ยิ่งเขียนไปนานๆ เราก็พบว่ามันเป็นภาษาที่ทำให้เกิดบั๊กได้ง่ายมาก และเป็นหนึ่งในภาษาที่น่าปวดหัวที่สุดที่คนโหวตๆ กันเลย ด้วยเหตุผลแรกคือการที่ตัวแปรไม่มี Type นั่นเอง (อีกเหตุผลหนึ่งคือส่วนใหญ่ของคนที่เปลี่ยนมาเขียน JavaScript เคยชินกับภาษาแนว OOP มาก่อน พอมาเขียนภาษาแนว