System Analyst

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ระบบ และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาเป็น Software / Application ต่อไป
  • รู้จักกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ ด้วย Agile เช่น Scrum หรือ Kanban
  • ช่วยทีมโปรแกรมเมอร์เขียนการ์ดสิ่งที่ต้องทำ และจัด Priority งานด่วนงานเร่งให้ทีมได้
  • มีความสามารถในการควบคุมโปรแกรมเมอร์และจับมาทำงานให้เสร็จทัน รวมถึงลากทีมให้มา Meeting, Planning ได้
  • จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ เช่น Requirement Spec, Data Dict, DFD, UML หรือ User Manual
  • จัดเตรียม Test Case เพื่อใช้จับผิดตรวจสอบโปรแกรมที่ทีมเขียนมาเสร็จแล้ว

สมัครงานทันที!